Wykonanie robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka w km 3+866 - 5+370 wał prawy i w km 3+842 - 5+360 wał lewy oraz miejscowo w km 2+250 (w. lewy) i w km 3+150 (w. prawy) w m. Dąbrowa Górnicza – dokumentacja techniczna wraz z robotami budowlanymi

INWESTOR – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
DATA PROJEKTU – 2016

Projekt robót naprawczych dla zadania wykonywanego w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujący odtworzenie przekroju poprzecznego korpusu wałów wraz z ich doszczelnieniem przepona CDMM oraz odbudowę drogi na wysoczyźnie.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin