Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000- 1+100 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją

INWESTOR – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
DATA PROJEKTU – 2016

Wykonanie projektu naprawy oraz zabezpieczenia korpusu wałów przed przesiąkaniem w ramach zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin