Projektu wykonawczego regulacji koryta rzeki Wisły pod mostem kolejowym w km 65,325 linii nr 93 wraz z operatem i pozwoleniem wodno-prawnym

INWESTOR – Koltech Infra Sp. z o.o.
DATA PROJEKTU – 2016

Na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego z analizą hydrologiczno-hydrauliczną uzgodniono z administratorem rzeki Wisły Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach pozostawienie cieku w stanie istniejącym.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin