Projekt rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini

FAZA PROJEKTU – budowlano – wykonawczy
LOKALIZACJA – Trzebinia
INWESTOR – Małopolski Urząd Wojewódzki
WYKONANO NA ZLECENIE – Investeko S.A.
DATA PROJEKTU – 2013-2014
POWIERZCHNIA TERENU REKULTYWACJI – ok. 8,4 ha

„Obiekt będący przedmiotem projektu pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini został zaliczony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do tzw. „bomb ekologicznych”, jako stwarzający poważne zagrożenie dla środowiska. Głównym problemem będącym przesłanką do realizacji projektu był fakt zdeponowania w niecce dawnego kamieniołomu „Górka” odpadów stałych po produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt odpadów z wodą powodował powstawanie odcieków, które charakteryzowały się wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.” Opis zaczerpnięty ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Projekt obejmował zaprojektowanie następujących elementów:

 • Ujęcie i oczyszczenie cieczy zalegającej na dnie kamieniołomu;
 • Wywóz i utylizacja osadów dennych oraz wywóz odpadów komunalnych;
 • Udrożnienie i oczyszczenie sztolni;
 • Wykonanie systemu odprowadzenia wód;
 • Ukształtowanie bryły składowiska wraz z ułożeniem warstwy izolacyjnej z użyciem bentomaty oraz wykonanie warstwy biologicznie czynnej;
 • Wykonanie systemu monitoringu środowiska.

Projekt realizowany na zlecenie Investeko S.A. W ramach zadania zrealizowaliśmy następujące elementy projektowe:

 • Projekt makroniwelacji bryły składowiska z ułożeniem bentomaty oraz
 • Wykonania warstwy biologicznie czynnej;
 • Projekt odwodnienia terenu kamieniołomu wraz z ciekiem o charakterze naturalnym oraz zbiornikiem retencyjnym;
 • Instalacjami kanalizacji wód opadowych i podziemnych wraz ze zbiornikiem buforowym;
 • Projekt Zagospodarowania Terenu zawierający wszystkie elementy poza opracowaniami technologicznymi ujęcia i oczyszczenia cieczy oraz zagospodarowania osadów dennych;
 • Projekt odwadniających drenaży głębinowych w zwale odpadów;
  projekt drogi serwisowej.

Szczegółowa informacja o projekcie na stronach Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.malopolska.uw.gov.pl/zbiornik/

Stan przed realizacją

Stan po realizacji

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin